Generalforsamling 2018, 27.2.2019

Dagsorden iflg vedtægter, Generalforsamling, 27.2.19:

  • Valg af stemmetællere, dirigent og referent
  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Kassereren fremlægger revideret regnskab
  • Forslag til næste års aktiviteter
  • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • Evt.