Generalforsamling 2021, ny dato

4H inviterer til Generalforsamling 2021 Mandag d. 3/5 2021 kl. 18.30 på 4H Gården. Generalforsamlingen vil foregå i telte bagved stuehuset. Vigtigt: Hvis covid19 restriktionerne ikke tillader det aflyses dette møde med 1 ugens varsel og rykkes til senere på året.

Præstø 4H inviterer dig og dine forældre til en hyggelig aften på 4H Gården for at høre om, hvad der foregår i foreningen, og hvad vi har af planer for det kommende år. Her er der mulighed for at komme med jeres mening og input til aktiviteterne i 4H og RosagerGård og give forslag til kommende aktiviteter. Vi vil gerne opfordre interesserede forældre til at stille op til bestyrelsen samt unge under 18 år som juniorrepræsentanter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet og bekendtgøres 8 dage før ved opslag på 4H Gården/RosagerGård. (foreningernes vedtægter kan læses på www.praesto4h.dk www.rosagergaard.dk ) Medlemskab skal være indløst for at kunne stemme. Præstø 4H er vært for kaffe/the m.m.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab

4. Forslag til næste års aktiviteter.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste år (2021)

6. Indkomne forslag: Rosagergård og 4H forening lægges sammen til en bestyrelse. Forslag til vedtægtsændring: mail i stedet for breve til medlemmerne når der sendes indkaldelse til generalforsamling.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. Valg af 3 Bestyrelses medlemmer: På valg er: Katrine Eriksson Juniorrepræsentanter: Mark, Ina og Nadia Valg af 2 suppleanter. Valg af 2 revisorer, samt 1 suppleant for disse. Valg af 3 4H juniorrepræsentanter under 18 år.

8. Evt.