Vedtægter

Rosagergaard er en forening som arbejder tæt sammen med Præstø 4H.
Vi har de samme ønsker om, at give børn og unge en følelse af naturen og de muligheder det kan give dem.

Vedtægter for Rosagergaard, Præstø

 1. Navn.

Klubbens navn er Rosagergaard, Præstø,

beliggende Rosagervej 34, 4720 Præstø.

 • 2. Formål

Klubbens formål er at samle børn og unge omkring aktive opgaver og til kammeratligt samvær for derigennem at udvikle dem til aktive, tolerante og selvstændig samfundsborgere.

Arbejdsgrundlaget er at skabe aktiviteter med fokus på bl.a., men ikke alene:

 • Fællesskab
 • Naturlære
 • Fordybelse
 • Nærvær
 • Bevægelse
 • Fysisk udfoldelse
 • Kreativitet
 • Integration
 • Samarbejde
 • Livsglæde
 • Udvikling
 • Progression
 • Fremtidsvisioner
 • Hygiejne
 • 3. Medlemmer

Medlemmer er børn og unge, som deltager i arbejdet, juniorledere, instruktører, ledere, forældre og andre interesserede. Medlemskab opnås ved personlig indbetaling af kontingent. Kontingentets størrelse indstilles af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

 • 4. Tegningsret.

Klubben tegnes af formand, kasserer i forening og/eller et andet bestyrelsesmedlem, og skal være myndig.

Ved låneoptagelse kræves underskrift fra alle i bestyrelsen.

 • 5. Afholdelse af ordinær generalforsamling

Klubbens generalforsamling afholdes i udgangen af februar måned, og der indkaldes med minimum 3 ugers varsel pr. mail og opslag på hjemmeside for Rosagergaard.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 • Bestyrelsen aflægger beretning
 • Kassereren fremlægger revideret regnskab
 • Forslag til næste års aktiviteter
 • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisor suppleant
 • Evt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet og bekendtgøres senest 8 dage før ved opslag på hjemmeside for Rosagergård.

Vedtægtsændringer skal være på dagsorden ved indkaldelsen og kan kun vedtages med 2/3 flertal.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.

 • 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af min. 3 medlemmer, samt min. 2 juniorer:

3 personer over 18 år

2 personer under 18 år

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, ligesom 2 revisorer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for en toårig periode. Børn/unge vælges for 1 år. Efter det første år er maksimalt halvdelen af de voksne på valg. Formand og kasserer kan ikke skiftes samme år.

 • 6a Dog vælges Formanden for 1 år, ved stiftende en generalforsamling. §6a bortfalder automatisk ved næste generalforsamling (år 2019) hvor Formanden er på valg og vælges for 2 år fremover.
 • 7. Valgret og valgbarhed

Hvert medlem, som har betalt medlemskab for året, af Rosagergaard har stemmeret og der tilkommer hvert medlem én stemme. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.

De, som kan stemme, er valgbare til bestyrelsen.

 • 8. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, og bestyrelsesmedlem.

Formand og kasserer skal være myndige.

 • 9. Bestyrelsens opgaver

Formand indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun finder det påkrævet, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når min. 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt op, er alene 3 bestyrelsesmedlemmer mødt skal der være fuld enighed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Den samlede bestyrelse har ansvaret for koordinering af aktiviteter. Bestyrelsen skal tilstræbe at give alle medlemmer et medansvar og inddrage både børn og voksne aktivt i arbejdet. Bestyrelsen kan nedsætte projektudvalg og uddelegere dele af bestyrelsens opgaver til disse. Bestyrelsen skal være repræsenteret med mindst et bestyrelsesmedlem i hvert projektudvalg, eller have udpeget en som er repræsenteret på dennes vegne.

Alle over 15 år, der jævnligt beskæftiger sig med børn og unge under 15 år i Rosagergaard, skal være tjekket i Det Centrale Kriminalregister (børneattester). Det er klubbens bestyrelse, der er ansvarlig for dette. Bestyrelsen er forpligtet til at tjekke alle børneattester hvert tredje år, regnet fra 2018.

 • 9a

Bestyrelsen skal nedsætte følgende udvalg i Rosagergaard:

 • Samlingsudvalg
 • Gårdudvalg

Udvalgene skal bestå af min. 2 personer og der suppleres med menige, aktive medlemmer.

Retningslinjer for arbejdet i Samlingsudvalget:

På første møde i udvalget efter generalforsamlingen udarbejdes en handlingsplan og et budget for det kommende år. Dette skal godkendes af bestyrelsen.

Nødvendige underudvalg oprettes, efter behov.

Der vælges en mødeleder pr. udvalg, der indkalder eget udvalg til møder efter behov samt en kasserer.

Årsregnskab skal afsluttes tids nok til, at det skal indgå i klubbens samlede reviderede regnskab på næstkommende generalforsamling.

Samlingsudvalgets opgave er:

 • At udpege udvalg til forskellige opgaver
 • At indkalde til årligt leder/instruktør-møde med henblik på at lave koordinerede opgaver udvalgene imellem. Indkaldes umiddelbart efter den årlige generalforsamling.

Retningslinjer for arbejdet i Gårdudvalg:

Gårdudvalgets opgave er at vedligeholde bygningerne på Gården udvendig samt klublokaler indvendig.

På første møde i udvalget efter generalforsamlingen udarbejdes et budget og en handlingsplan for det kommende år. Dette skal godkendes af bestyrelsen.

Udvalgets medlemmer samarbejder om at løse opgaverne i fælleskab. Der kan evt. vælges en mødeleder, der indkalder til planlægningsmøder og praktisk arbejde.

Økonomien bestyres af klubbens hovedkasserer.

Gårdudvalgets opgave er at varetage dagligdagen omkring Rosagergaards dyr, samt private dyr:

 • Udstede og ajourføre dyrekontrakter.
 • Udstede og håndhæve ordensreglement
 • Indkøbe foder
 • Udstede vagtplaner
 • Sørge for, at staldene vedligeholdes indvendigt.

Medlemmer under 25 år kan leje bur eller boks til deres dyr eller lånedyr i Rosagergaard.

Bestyrelsen skal godkende opsigelse af dyrekontrakter indstillet af staldudvalget som følge af misligholdelse af kontrakten.

 • 10. Økonomi og regnskab

Ingen af bestyrelsen hæfter personligt for klubbens økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan søges fyldestgjort i klubbens formue. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Budget udarbejdes senest 10. januar hvert år, hvorefter det godkendes på generalforsamlingen. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Kassererens opgave er at

 • Modtage betaling for dyrehold
 • Betale regninger vedr. foder, halm, containerleje m.m.
 • Afslutte årsregnskab
 • 11. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, hvor punktet er på dagsordenen. Ændringsforslagets hovedindhold skal offentliggøres ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Hele ændringsforslaget skal omdeles skrifteligt på generalforsamlingen.

 • 12. Eksklusion

Ved gentagne overtrædelser af ordensregler, etiske regler, dyrekontrakt eller vedtægter kan bestyrelsen udelukke medlemmet frem til førstkommende ordinære generalforsamling, der har den endelige afgørelse omkring eksklusion af medlemmet.

 • 13. Sammenlægning/ophør

Beslutning om sammenlægning med en anden klub kan træffes på en enkelt generalforsamling, hvis der er flertal for det blandt de fremmødte medlemmer.

Eventuel opløsning skal godkendes af to på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages og maksimalt 2 måneders mellemrum. Beslutningen skal vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer ved første generalforsamling og med simpelt flertal ved anden generalforsamling. Klubbens formue opgøres og doneres til øvrige foreninger for børn/unge i Præstø og nærmeste omegn, ved lodtrækning.

Disse vedtægter er udfærdiget og vedtaget på stiftende generalforsamling den  6  / 5 -2018

Dirigent:                                                                                    Formand:

Etiske regler for Kløveren, Præstø

 • Som medlem af Rosagergaard, Præstø er du hjælpsom, venlig og høflig i din omgang med andre mennesker.
 • Alle taler pænt til hinanden, i en ordentlig tone
 • Mobning af enhver art, tolereres ikke
 • Alle har et medansvar for at holde vores lokaler i pæn, ryddelig og ordentlig stand
 • Har du brugt klublokalerne skal du feje, rydde og vaske op.
 • Voksne medlemmer har en særlig forpligtelse til, at foregå børnene med et godt eksempel i alle forhold
 • Rygning er forbudt i alle lokaler iflg. Rygeloven. Rygning er kun tilladt ved indgangen til stalden.
 • Der må kun indtages øl, vin og spiritus i meget begrænsede mængder af voksne over 18 år i forbindelse med arrangementer, offentlige som af mere privat karakter.
 • Ethvert medlem kan henvende sig til bestyrelsen, mundtligt eller skriftligt, hvis man oplever, at reglerne er blevet overtrådt.
 • Alle tvistigheder og overtrædelser af ovenstående regler, afgøres af bestyrelsen og kan i yderste konsekvens medføre bortvisning, jf. Vedtægternes § 12.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 6  / 5 -2018